اینگونه بگذرد...

پیغمبر طبق روایتی فرمود:((انما سیاحه امتی الجهاد فی سبیل الله)) جوانان ما سیحتشان راهم از این راه تامین می کنند ، سیاحتشان در ضمن کار برای مردم است. این ارزش دارد. فراغت جوانان مؤمن ، این گونه میگذرد. جوانی خود را قدر بدانید.