این جلسه مطابق هر جمعه دیروز بعد از ظهر نیز  در حسینیه حضرت حضرت علی اکبر برگزار شد.

در ضمن حضور برای علاقه مندان به شرکت در حلقه آزاد است.