سه شب تجلی یک عمر عاشقی ما تمام شد...

و به سر رسید یک سال انتظار و لحظه شماری برای تو...

با شروعی معطر از عطر خاک، آن هم خاک طلائیه و فکه

تصاویر یادگاری از شب اول این مراسم...

با تشکر از برادر گرانقدر حمیدرضا صدر که زحمت ثبت این تصاویر را کشیدند.