ما که در فلان گوشه سازمان مشغول کار هستیم دایم باید آن شغل را جدی بگیریم و به آن برسیم.

آن را همان کار مهمی بدانیم که به ما محول شده و خودمان را در آن شغل بسازیم..

در جبهه به یکی می گویند سر برانکارد را بگیر و مجروحان را ببر، به یکی می گویند آرپی جی بزن،

 به یکی می گویند برو نگاه کن ،هروقت دیدی کسی می آید، ماراخبر کن.

بنابراین هرکسی کاری می کند. چنانچه هر کدام این کار را نکردند، جبهه شکست خواهد خورد...

در جمهوری اسلامی هرجا که قرار گرفته اید همان جا را مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها

به شما متوجه است.