سخن کوتاه می کنیم

نیازی به سخن ما نیست

کلیپ کوتاه ولی پرمغز زیر را ببینید(پیرامون قطعنامه 598)
 
خودش با شما حرف می زند  راز  قطعنامه 
 
قضاوت و مقایسه با شما
حال آن روز امام خمینی و امروز امام خامنه ای چه تفاوتی دارد؟