شرح و تفسیر «عناصر الابرار» در قسمتهای ابتدایی زیارت جامعه کبیره توسط برادر شیخ سجاد مشرقی