شعری در وصف حال و هوای منتظران در فراق مولایشان

دلم هرچندبی نام ونشان است

                                          دچار گریه های بی امان است

دلم تنگ باران است امشب

                                    سرش بر شانه های جمکران است

شعری دروصف امام زمان