فکر می کردم سر جایم می نشینم و هیچ کاری نمی کنم تا بلکه دیرتر بیاید اما نمی دانستم که با همین نفس کشیدنم به سمت او حرکت می کنم...