#قرآن_برای_همه🌹

📖تدبری در سوره مبارکه ناس:

🌾با مدد از نام خدای مهربان و هدایتگر...

همواره خطری پنهان، همه مردم جهان حتی پیامبرخدا را تهدید می کند که ظاهری خیرخواه دارد👥

و در برابر آن حتی پیامبر خدا به تنهایی قادر به دفاع از خود نیست(چه رسد به بقیه)

وآن خطر⚡️وسوسه ای است که سینه های مردم را هدف گرفته و آنها را به سوی پرتگاه می کشاند...

گاهی از طرف یک انسان دیگر است و گاهی از طرف شیطان...

*پس طبیعتا باید از این خطر به کسی پناه برد که "قدرتمندترین" باشد...

کسی که "مدیر" امور همه مردم است. همان که "پادشاه" مردم است و "آنها او را می پرستند".*


هرهفته شنبه ها⏰

در پاتوق فرهنگی @patogh_farhangi