اطلاعیه
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام محضرحضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه ونائب برحقش حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله العالی
اینجانب اصغرمتین پوربعدازانصراف خود ازنامزدی انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری،به استحضارمردم شهیدپروروانقلابی میرسانم...
1.ازمردم عزیز،خانواده های معظم شهدا،هیئات مذهبی،ورزشکاران،جوانان پرشورانقلابی واحزاب مختلف که حقیر را مرهون لطف خویش قرار دادندتقدیر وتشکرمیکنم.
اگرانصراف حقیر باعث رنج بعضی ازدوستان شدامیدوارم عذرمرا دراین کاربپذیرند،انصراف حقیر به معنای پایان کارسیاسی علمی (درحوزه مخصوص روحانیون)نیست بلکه جرقه ای وشروعی برای نشان دادن نیروی نهفته دردرون تک تک افراد شجاع وعالمان امروزوفردا درمنطقه می باشد
2.ازروحانیون ودوستانی که دراین زمینه ابراز واظهارخرسندی کردندوبا شنیدن خبرقبولی حقیر در2مرحله علمی ومرحله احراز صلاحیت ،حقیر راموردلطف قرار دادند تشکر صمیمانه دارم
3.انشاء الله مردم شریف وانقلابی با حضورباشکوه درانتخابات مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی باردیگرهمچون گذشته با انجام وظایف دینی وانقلابی خویش برگ زرین دیگری رابرکارنامه خویش خواهند افزود
4.انصراف اینجانب حلقه اتصالی به حلقه های حمایتی ازجامعه مدرسین حوزه علمیه قم درانتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد
5.ازکسانی که قصد دفاع ازحقیر یامنطقه عزیزمان رادارندتقاضا میکنم قصد انصراف رامنصوب به خقیر بدانندوکسی را دراین امرمشارکت ندهندزیرادوستان نیزاگرسخن گفته باشندازباب طلب مشورت ازطرف حقیر بوده است
6.واما سخن نهایی،خطاب به مسئولان وبزرگان شهر،همه ما وظیفه داریم اگر نهالی درجامعه قابلیت خدمت به جامعه رادارد قبل ازتبدیل نهال به درخت برومند،فضای مورد نیازدرخت تنومندراازقبل برایش آماده سازیم
به امیدروزی که وحدت مطلوب اسلامی به اوج وقله خودبرسد.با آرزوی سربلندی نظام جمهوری اسلامی ایران ورهبر عالم وفرزانه حضرت آیت الله خامنه ا ی  دام ظله العالی
والسلام علی من تبع الهدی