جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن توسط آقای سید مجتبی سادات الحسینی آغاز شد.

و قبل از شروع سخنرانی برادر هارونی زیارت عاشورا خواندند.

سخنرانی برادر شیخ سجاد مشرقی به شرح فرازهایی از زیارت جامعه کبیره اختصاص داشت. 

در پایان نیز ایشان با ذکر روضه ای از حضرت اباعبدالله و قمر بنی هاشم مخاطبان را به فیض کامل رساندند.