دریافت
حجم: 9.39 مگابایت
توضیحات: روضه-شاهمیرزایی


دریافت
حجم: 11.8 مگابایت
توضیحات: مناجات-شاهمیرزایی
دریافت
حجم: 7.22 مگابایت
توضیحات: زمینه-ظاهری


دریافت
حجم: 8.76 مگابایت
توضیحات: واحد-ضاهری


دریافت
حجم: 5.94 مگابایت
توضیحات: واحد تند-ظاهری


دریافت
حجم: 7.52 مگابایت
توضیحات: شور-ظاهری


دریافت
حجم: 5.83 مگابایت
توضیحات: شور2-ظاهری


دریافت
حجم: 11.4 مگابایت
توضیحات: چهارضرب-ظاهری


دریافت
حجم: 5.99 مگابایت
توضیحات: روضه-ظاهری


 * * *برای شنیدن ودانلود صوت کلمه دریافت را بزنید* * *