اعضای هیئت نیز تلاش کردند تا با اقدامتی بخش کوچکی از دین خود به شهدا را ادا کنند.