مراسمی به مناسبت حرکت کاروان حضرت سیدالشهداعلیه السلام و بهمناسبت شهادت امام محمدباقر علیه السلام

تاریخ و مکان:
چهارشنبه8شهریور-ساعت22:30
شهرستان آران وبیدگل خیابان محمدهلال-میدان بزرگ-حسینیه حضرت علی اکبر(ع) هیات شهدای گمنام