خطبه 50 نهج البلاغه/حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، پیروی خواهشهای نفسانی است، و نوآوری در حکمهای آسمانی. نوآوریهایی که کتاب خدا آن را نمی پذیرد، و گروهی از گروه دیگر یاری خواهد تا بر خلاف دین خدا، اجرای آن را به عهده گیرد. پس اگر باطل با حقّ در نیامیزد، حقیقت جو آن را شناسد و داند، و اگر حق به باطل پوشیده نگردد، دشمنان را طعنه زدن نماند. لیکن اندکی از این و آن گیرند، تا به هم در آمیزد، و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود چیره شود و از راهشان به در برد.اما آن را که لطف حق دریافته باشد، نجات یابد و راه حق را به سر برد.