خطبه 40 نهج البلاغه

در کلام امیرالمومنینعلیه السلام است که چون سخن خوارج را شنید که می گفتند «لا حکم إلّا للّه»، فرمود:

سخنی است حقّ که بدان  باطلی را خواهند. آری حکم، جز از آن خدا  نیست، لیکن اینان گویند فرمانروایی را، جز خدا روا نیست ، حال آنکه مردم را حاکمی باید نیکو کردار یا تبه کار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند، و کافر بهره خود برد، تا آن گاه که وعده حقّ سر رسد و مدت هر دو در رسد. در سایه حکومت او بیت المال را فراهم آورند، با دشمنان پیکار کنند، و راه ها را ایمن سازند، و به نیروی او حقّ ناتوان را از توانا بستانند، تا نیکو کردار روز به آسودگی به شب رساند، و از گزند تبه کار در امان ماند. [و در روایت دیگری است که چون سخن آنان را درباره حکمیّت شنید فرمود:] منتظر حکم خدا را در باره شما هستم، [و فرمود:] امّا حکومتی که برپایه کردار نیک باشد، پرهیزگار در آن کار خود کند، و در حکومتی که بر اساس تبهکاری است، بد کردار بهره خویش برد، تا آن گاه که اجلش سر آید و مرگ فرا رسد.