خطبه 11/ حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

اگر کوه هااز جای کنده شوند، تو ثابت و استوار باش. دندانها را هم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پای بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی دشمن بنگر. از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که پیروزی  از سوی خدای سبحان است.