مداحی سید رضا نریمانی با موضوع امر به معرف و نهی از منکر تقدیم به شهید خلیلی