خطبه 2/بخش6_ حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر اساس دین و ستونهای استوار یقین می باشند.

شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد؛ زیرا خصوصیات حق ولایت به آنان اختصاص دارد و وصیت پیامبر(ص)نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد. هم اکنون(که خلافت را به من سپردید) حق به اهل آن باز گشت و دوباره به جایگاهی که از ان دور مانده بود، بازگردانده شد.


دل نوشته:

متاسفانه این روزها اعتدال که همان شیوه اهل بیت است به بازیچه گرفته شده است.

عده ای امر به معروف و نهی از منکر را با دخالت در کار و رفتار دیگران یکسان می دانند و آنرا افراطی گری می نامند.

عده ای هم از اهل بیت پیشی گرفته اند. هرکس به مخالفت با عقاید آنها پرداخت تکفیر کرده و به باد فحش و ناسزا می گیرند.

این است آن ادعاهای پیرو علی بودن؟ رفتار علی مبنای رفتار ماست؟