مراسمی بمناسبت شهادت امام صادق(ع) و یادبود عملیات مرصاد و شهدای جاویدالاثر
چهارشنبه6مرداد-ساعت22
خ محمدهلال-میدان بزرگ-حسینیه علی اکبر(ع)