شما میتوانید تصاویر زیبایی از مراسم اخیر و حاشیه آن را که توسط واحد رسانه هیات گلچین شده است در ادامه مشاهده کنید...