هیات شهدای گمنام برنامه های خود تا پایان شهریور ماه سال جاری رو اعلام کرد.
برنامه زمانی همراه با جزئیات و اسامی سخنرانان و مادحین در تصویر زیر قابل مشاهده است.