سه شب تجلی یک عمر عاشقی ما تمام شد...

شب دوم را به امید حضورشان آغاز کردیم... شاید نگاهی یا ندایی!!!

تصاویر یادگاری از شب دوم این مراسم...