بسم الله...

اگه میخواهیم زندگی مشترک مون رو مثل روز اول حفظ کنیم باید صمیمیت و عشق رو مثل روز اول حفظ و تقویت کنیم...


"هشدار: از انگیزه های مهم خیانت همسران، صمیمیتی است که دیگر در زندگی مشترکشان یافت نمی شود."


عشق، عیب جویی ندارد

عشق، سرزنش و تحقیر ندارد

عشق، بازجویی ندارد

عشق، سرکوب ندارد

عشق، دفاع و حمله ندارد...

*عشق مراقبت میخواهد*

حمزه ارباب-دکتری تخصصی مشاوره

پنجشنبه های فیروزه ای @patogh_farhangi