مدح / آمد به دنیا مهر هشتمین

 
دریافت
 
 
مدح / با گلم مهر رضا آمیختند
 
دریافت

 

سرود /  آرزوی گدا فقط زیارت سلطانه

دریافت

 

سرود / از صحن رضا روم به ایوان نجف

دریافت